సత్సంగము - గురుబోధ

క్రమ మార్గము


అంశములు

కని చేరి పొందవలయు రా
చూచి చెప్పగ రాని సూక్ష్మంబిదియే
భావ రూప అంగన్యాస కరన్యాసం
నిర్వాణ సుఖము
బ్రహ్మానుభూతి
అవలోకన
కర్మ సూత్రం: కర్మ, ప్రవృత్తి, వృత్తి, విషయం, వ్యవహారం

భక్తి = వినయం విధేయత విశ్వాసము + మరిన్ని